ความรู้ขั้นต้นสำหรับการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

February 10, 2009 at 2:01 pm | Posted in English | Leave a comment

International English Language Testing System:IELTS(ไอแอล์ส)คือระบบการทดสอบภาษาอังกฤษสากลที่จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความสามารถของผู้ที่จำเป็นต้องเรียนหรือทำงานในที่ที่ใช้ภาาาอังกฤษในการสื่อสาร

การทดสอบนี้เป็นการร่วมมือและบริหารจัดการโดย การทดสอบอีเอสโอแอล มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge ESOLExaminations)บริสติสเคาซิล และ ไอดีพี ไอแอลส์ ออสเตรเลีย การทดสอบไอแอลเป็นการทดสอบที่มีมาตรฐานสูงที่สุดโดยมีการทดสอบทักษะการใช้ภาษาสี่ด้าน คือ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน

การทดสอบไอแอลได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และ ผู้จ้างงานจากหลายๆประเทศ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการยอมรับโดยหน่วยงานของรั้ฐสำหรับการย้ายถิ่นฐาน

การสอบแบ่งเป็นสองแบบ คือ แบบวิชาการ และแบบทั่วไป
1.แบบวิชาการใช้สำหรับประเมินทักษะการใช้ภาษาของผู้ที่เรียนหรือฝึกงานในระดับอุดมศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียน
2.แบบทั่วไปใช้สำหรับประเมินทักษะการใช้ภาษาของผู้ที่เรียนระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา หรือการฝึกงานที่ไม่ได้ปริญญาบัตร หรือใช้
สำหรับเกณฑ์การประเมินทักษะการใช้ภาษาสำหรับการย้ายถิ่นฐานในประเทศออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา

ศูนย์สอบมีมากกว่า300 แห่งทั่วโลกใน100 กว่าประเทศ การทดสอบจัดให้มีขึ้นถึง 4 ครั้งต่อเดือน ผลการสอบจะออกได้ใน 13วันหลังสอบ

แบบทดสอบแบ่งเป็น
1.การฟัง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผู้เข้าสอบจะฟังแบบทดสอบจากเทปที่บันทึก ซึ่งเนื้อหาจะยากขึ้นเรื่อยๆเผ็นการผสมผสานระหว่างการอ่านและการสนทนาซึ่งมีหลากหลายสำเนียงภาษา เทปจะเปิดให้ฟังแค่หนึ่งครั้ง แต่จะมีเวลาให้อ่านคำถามและเขียนคำตอบ
2.1.การอ่านทางวิชาการใช้เวลา 60 นาที
มีเนื้อหาการอ่าน3 แบบ พร้อมคำถาม เนื้อหาจะได้มาจากหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เนื้อหาของบทความทั้งหมดจะเป็นความรู้สำหรับผู้อ่านทั่วไป ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ หนึ่งในบทความนั้นจะเป็นการโต้เถียงแสดงความคิดเห็น
2.2.การอ่านทั่วไปใช้เวลา 60 นาที บทความจะได้มาจากหนังสือพิมพ์ การโฆษณา ข้อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ และ จากหนังสือ เนื้อหาจะเป็นลักษณะอธิบายมากกว่าการโต้แย้ง
3.1การเขียนใช้ทางวิชาการเวลา 60 นาที แบ่งเป็นสองส่วน
-ส่วนแรกให้เขียนอธิบาย 150 คำ โดยอะิบาย ตาราง กราฟ กราฟแท่ง ซึ่งจะประเมินการอธิบายและสรุปข้อมูลที่ให้
-ส่วนที่สองจะเป็นการเขียนบทความสั้นๆอย่างน้อย 250 คำ เพื่อตอบคำถามหรือข้อความที่ให้ไว้ เพื่อประเมินรูปแบบการเขียนบทความ การโต้แย้ง การอภิปรายต่างๆ
3.2 การเขียนทั่วไปใช้เวลา 60 นาที
-ส่วนแรกต้องการให้ผู้สอบเขียนจดหมายไม่น้อยกว่า 150 คำ เพื่อ อาจเป็นการสอบถามข้อมูล หรืออธิบายสถานการณ์
-ส่วนที่สองเขียนบทความสั้นๆไม่น้อยกว่า 250 คำ พื่อตอบคำถามหรือข้อความที่ให้ไว้ เพื่อประเมินรูปแบบการเขียนบทความ การโต้แย้ง การอภิปรายต่างๆ
4. การพูด ใช้เวลา 11-14 นาที เป็นลักษณะการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว เพื่อประเมินลักษณะการใช้ภาษาในการพูดเพื่อตอบคำถามสั้นๆ พูดในหัวข้อสนทนาที่คุ้นเคย และรวมถึงการมีปฏิสัพันธ์กับผู้สัมภาษณ์ในระหว่างสนทนา

เขียนและแปลโดย อริศรา ปัททุม

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: