พยาบาลไทยในต่างแดน

February 10, 2009 at 1:31 pm | Posted in Thai Nurses | Leave a comment

หนทางการเป็นพยาบาลที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับพยาบาลไทย

บทความนี้ผู้เขียนต้องการเขียนขึ้นเพื่อชี้แนะและเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลไทย ที่สนใจและปรารถนาจะมาทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย เนื้อหาที่เขียนขึ้นและข้ออ้างอิงต่างๆล้วนแต่เป็นความรู้และข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในขณะที่เขียน

คุณสมบัติของพยาบาลต่างประเทศที่ต้องการทำงานที่ประเทศออสเตรเลีย

 1.  เรียนจบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และ/หรือ ผดุงครรภ์
 2. มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาลที่ประเทศไทย
 3. ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยสองปี
 4. ผลการสอบภาษาอังกฤษ International English Language Testing System(IELTS) คะแนน 6.5- 7 หรือ ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ (Occupational English Test: OET) คะแนน B pass
 5. เรียนหลักสูตรพยาบาลที่ออสเตรเลียเพื่อปรับวุฒิใช้เวลา 6 ถึง 1ปี ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือก

 

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อม

 1. เรียนภาษาอังกฤษและสอบภาษาอังกฤษให้ได้คะแนนตามที่กำหนดโดยอาจเรียนที่ประเทศไทย หรือต่างประเทศ
 2. ยื่นลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน จ่ายเงินค่าลงทะเบียน
 3. ทำพาสปอรต์ไทย ใช้เวลาประมาณ3วันทำการ
 4. นำใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสารที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนด และกรอกเอกสารขอวีซ่านักเรียนไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนด
 5. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าดูได้ที่ http://www.immi.gov.au ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่มีคืนให้แม้วีซ่าไม่ผ่าน
 6. ระยะเวลาในการออกวีซ่าจะขึ้นอยู่กับจำนวนคิว และการเตรียมเอกสารให้พร้อม
 7. วีซ่านักเรียนอนุญาตให้ทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน
 8. เมื่อวีซ่าผ่านก็สามารถซื้อตั่วเครื่องบินได้
 9. เตรียมตัวเดินทางเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ อุปกรณ์การเรียน เงินทุน
 10. อ่านระเบียบของสายการบิน  จัดการเรื่องการเดินทางจากสนามบิน หรือผู้รับส่งจากสนามบิน จัดการเรื่องที่พักอาศัย

Austhaiadviser

 

Advertisements

Leave a Comment »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: