ความจริงที่เราควรจะรู้

October 24, 2016 at 4:39 am | Posted in Myself | 2 Comments

ได้อ่านเรื่องราวและรับรู้เรื่องราวข่าวสารที่เมืองไทย มีความรู้สึกหลายแบบหลายอย่าง สำหรับข้อเขียนนี้ผู้เขียนไม่มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมหรือสร้างความบาดหมางใจให้ใครทั้งสิ้น ข้อเขียนนี้เขียนข้ึนเพื่อให้ข้อคิดแก่ตนเองและแบ่งปันให้ผู้ที่พอจะเข้าใจและรับได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางแห่งความคิด

สำหรับผู้เขียนเกิดที่เมืองไทยและเติบโตที่เมืองไทย หลายสิ่งหลายอย่างได้หล่อหลอมและทำให้เป็นมนุษย์ที่เป็นอยู่เท่าทุกวันนี้ ก็ถือว่าเป็นบุญ ที่ได้เกิดมาเป็นคน และเป็นบุญอย่างใหญ่หลวงที่ได้เกิดมาในสังคมที่นับถือศาสนาพุทธ และพื้นที่ที่เกิดและอาศัยอยู่ในชว่งเริ่มต้นของชีวิตก็เชื่อว่าเป็นดินแดนที่พระภิกษุหลายรูปใช้เป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นและเป็นพระอรหันต์ และถือว่ามีบุญที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่เคยมีกษัติย์ที่ครองธรรม กษัติย์ที่ทำดีเพื่อความดี ตามที่ปัญญาของผู้เขียนจะมองเห็นได้

ยังจำคำสอนของหลวงปู่ชาได้ดีว่า ทุกอย่างเป็นแค่สมมุติ สมมุติว่าเกิด สมมุติว่าตาย สมมุติว่ามีชีวติอยู่ สมมุติว่าเป็นพ่อ สมมุติว่าเป็นลูก  สมมุติว่านี่คือโลก และสมมุติว่านี่คือคน ที่สำคัญเราต้องอยู่กับสมมุติให้เป็น

เห็นคนไทยช่วยกันทำความดีและพร้อมใจกันปฏิญานว่าจะทำความดีเพื่อพระเจ้าอยู่หัวที่สิ้นพระชนไปแล้วก็รู้สึกดีใจและปรารถนาดีด้วย การที่ตั้งมั่นทำความดี และมุ่งมั่นที่จะทำความดีเป็นสิ่งที่ดีและควรยกย่องในหมู่ของเหล่ามนูษย์ ไม่ว่าความดีนั้นทำเพื่อใครก็ตาม ถ้าทำเพื่อตอบแทนคุณความดีต่อบุคคลที่เคยมีบุญคุณต่อเราก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ดียิ่ง นับเป็นความกตัญญููที่ล้ำเลิศ

คนเราเกิดมาในหลักของศาสนาพุทธก็เพื่อปฏิบัติหาหนทางให้หลุดพ้น ถ้าเราติดสมมุติมากเราก็ต้องเกิดตายหลายชาติทั้งเป็นคนเป็นสัตว์และเป็นอย่างอื่นจนกว่าจะหลุดพ้น เราเกิดมาด้วยแรงของบุญและกรรมต่างกัน ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะทำดีเพื่อความดีและเพื่อหลุดพ้น แรงจิตอธิฐานของเราก็จะเป็นแรงส่งให้เราทำดีสะสมความดีเพิ่มขึ้น

หลายคนอาจรู้สึกเหนื่อยกับโลกสมมุติ ซึ่งก็เป็นภาวะปกติ ถ้าเราไม่เอาจิตเราไปผูกกับมันเราก็ไม่เหนื่อยนาน เมื่อเห็นจริงก็จะหายเหนื่อย เป็นคนมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไป บางทีก็ตายในหน้าที่ บางทีก็ตายเมือแก่เฒ่าตามสังขาร แต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นก็ต้องกลับมาเกิดอีกตามแรงกรม ซึ่งก็จะยิ่งเหนื่อยมากขึ้น

มีชีวติอยู่ต่างประเทศเห็นคนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา หลายสีผิว หลายความเชื่อ แม้แต่ศาสนาเดียวกันก็มีข้อปลีกย่อยของความเชื่อถกเถียงกันไม่รู้จบ คนสีผิวเดียวกันทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงลาภยศกัน คิดว่าช่างน่าเวทนาแท้คนเรา หนีไปไหนก็ไม่พ้นความวุ่นวาย ทำางานเพื่อเลี้ยงกายและสร้างความดีให้มีชีวติอยู่เพื่อสร้างความดี และเพื่ออยู่กับสมมุติไม่ให้มีทุกข์มาก บางทีเราไม่วุ่นวายกับสังคม สังคมก็มาเกี่ยวข้องกับเราไม่รู้จบ

เมืองไทยเป็นแผ่นดินที่มีความสงบพอสมควร และมีมานานพอสมควร คนไทยควรจะเรียนรู้และอดทนที่จะอยู่กับสมมุติให้เป็น เห็นคนทำความดีก็ควรจะยกย่องสรรเสริญถ้ามีเวลาและถ้ามีโอกาส ถ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของคนอื่นก็ให้นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่ให้มีสัมมาวาจา ถือปฏิบัติมรรคแปดไว้ ชีวติจะได้ยืนยาวมีโอกาสทำดีเพิ่มขึ้น เมืองไทยเป็นแผ่นดินที่ประเสริฐ์ มีพระอริยสงฆ์หลายรูปที่เป็นเป็นแบบอย่างของการนำหลักธรรมมาปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์ พวกเราควรจะถือเป็นเยี่ยงอย่าง อย่ามัวเมากับกิเสลตัณหามากนัก เรามีบุญแล้วที่ได้เกิดมาเป็นคนและเกิดที่เมืองไทย

คนมีมากก็ทุกข์คนไม่มีก็ทุกข์คนมีน้อยก็ทุกข์ ทุกคนที่มีหรือไม่มีสุดท้ายเราก็ตายจากสมมุตินี้ชั่วคราว แล้วก็เกิดใหม่ในภพที่แรงกรรมส่งไปแล้วก็จะยังมีทุกข์เหมือนเดิม

ในโลกใบนี้มีหลายประเทศ สมมุติว่าชื่อแตกต่างกันไป ประเทศเรามีคนไม่กี่ล้าน เทียบกับประเทศอื่นๆรวมกัน ถ้าเราไม่เห็นจริงตามสมมุติเราก็จะสำคัญตัวเองผิดไป โลกมีความวุ่นวายพอสมควร รบราฆ่าฟันกันมีมาตั้งแต่ทุกคนรู้ความจำความได้ ถ้าเราไม่สร้างสงครามภายในประเทศเราก็จะเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญ สงครามนี้หมายถึงทั้งทางกายและทางจิตใจ มีเมตตาต่อกัน เพื่อจะสะสมความดี เมื่อความดีถึงพร้อมเราก็ไม่ต้องมาเกิดบนโลกนี้อีก

ความดีที่เราทำเป็นผลบุญของเรา ใครมาเอาไปไม่ได้และใครทำแทนไม่ได้ ศีล สมาธิ และปัญญาถือปฏิบัติไว้อย่าหลงทางแล้วเราจะเห็นทางที่สว่างขึ้นทุกเวลา

ขออธิฐานให้คนไทยรักกัน มีเมตตาต่อกัน น้อมทำความดีเพื่อพระมหากษัติย์ทุกพระองค์ที่ล่วงลับไปแล้ว และคนไทยทุกคนที่เสียสละเพื่อให้พวกเราที่ยังมีชีวติอยู่มีแผ่นดินอยู่ ถึงแม้นบางคนที่ไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินไทยแล้วก็ตามก็ขอให้สำนึกว่าถ้าไม่ได้เกิดในแผ่นดินไทยในเวลานั้นก็อาจจะยังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ได้  ถ้าความเมตตาต่อกันมีมากล้นเหลือก็ให้แผ่เมตตาให้คนชนชาติอื่นที่เป็นมนุษย์เหมือนเรา และ แบ่งปันให้สรรพสตว์ต่างๆในทุกภพภูมิ

Advertisements

2 Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

  1. We are all lucky to be born in Thailand and be a Thai citizen.The best part of being Thai is we have Buddhism as our religion and many others who are not a Buddhist are also a good citizen of Thailand. Our country has more peace than war in the last 100 years. My life is lucky in the way that I have met so many good monks and many good people that help to teach me to be a better human being. LOVE THAILAND AND LOVE THE WORLD !

  2. สาธุค่ะ..จริงแท้แน่นอน
    ขอบคุณในขัอความและความคิดเห็นดีๆ ชื่นชมและศรัทธาผู้เขียนมานะคะ
    ภูมิใจมากที่เกิดเป็นคนไทยค่ะ💖


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.
Entries and comments feeds.

%d bloggers like this: